DIRECTORY OF VILLAGES AND TOWNS

DIRECTORY 23

Village/Town name; Taluka abbreviation; Village

Direction from the taluka/ peta H. Q; Travelling distance

Area (Sq. miles); Population; Households; Agricultural population

Post Office; Distance

Sakavad SPR

S;

2.0

1.9;

339;

56;

144

Shirpur;

2.0

Sakri SKI

HO;

--

2.1;

5,364;

1025;

826

Local;

Salasadi TLD

NE;

4.0

1.4;

276;

59;

152

Pratapapur;

2.0

Salatek SKI

N;

6.0

3.3;

198;

39;

100

6.0

Salave SDK

SW;

9.0

4.6;

1,392;

233;

605

Chimthane;

2.0

Sallibar AKA

NE;

25.0

0.6;

787;

143;

495

Jamana;

3.0

Samaserapur NDR

NE;

10.0

4.2;

1,685;

285;

730

Vikharan;

2.0

Sambar AKA

N;

36.0

0.3;

27;

7;

14

Kathi;

14.0

Saraode SKI

W;

12.0

4.6;

3,364;

545;

1310

Local;

Sangavi SPR

NE;

16.0

4.5;

2,068;

379;

709

Local;

Sanjori DHL

W;

8.0

2. 8;

287;

46;

157

Dahyane;

2.0

Sarangakhede SHD

S;

9.0

5.8;

3,154;

605;

1256

Local;

Saravad DHL

N;

10.0

41;

849;

155;

354

Deobhane;

2.0

continued.

Village/Town name; Taluka abbreviation; Village

Railway Station;
 Distance

Weekly Bazar; Bazar Day; Distance

Motor Stand; Distance

Drinking Water facilities

Institutions and other information

Sakavad SPR

Nardane;

1.50

Shirpur;

Mon

2.0

Shirpur;

2.0

W; rv.

Sl(pr); 3tl; ch.

Sakri SKr

Nandurbar;

33.0

Local;

Sun.

Local;

3Sl(2pr,h);6Cs;4tl; mq; 2dg; dh; gym; lib; 3dp; Cch.

Salasadi TLD

Nandurbar;

18.0

Taloda;

Fri.

4.0

2.0

W.

Sl(pr); Cs(mp); tl.

Salatek SKI

Nandurbar;

29.0

Nijampur;

Mon

W.

Sl(pr).

Salave SDK

Sindkhed;

6.0

Chirnthane;

Sun.

2.0

Stage;

0.6

W.

Sl(pr); pyt; 2Cs (mis, mp); Ram Fr. Ct. Sud. 9; 2tl; dg.

Sallibar AKA

Nandurbar;

40.0

Akkalkuva;

Wed.

25.0

Akkalkuva;

25.0

W;rv.

Sl(pr).

Samaserapur NDR

Nandurbar;

10.0

Prakashe;

Wed.

2.0

1.0

W.

Sl(pr); 2Cs(mp,fmg); 2tl.

Sambar AKA

Nandurbar;

Akkalluva;

Wed.

36.0

Mulgi;

18.0

n.

Saraode SKI

Dhulia;

44.0

Pimpalner;

Fri.

2.0

Local;

W; rv.

2S(pr, m); pyt; 4Cs; Bhavani Devi Fr. Vsk. Sud. 3; 3tl; 2dg; ch; lib; dp.

Sangavi SPR

Nardane;

31.0

Local;

Fri.

Stage;

W; rv.

Sl(pr); 3Cs(mis); 6tl; dh; gym; dp.

Sanjori DHL

Dhulia;

8.0

Dhulia;

Tue.

8.0

2.0

W.

Sl(pr); Cs; 2tl; dg; ch.

Sarangakhede SHD

Dondaicha;

8.0

Local;

Sun.

Stage;

rv.

2Sl(pr, h); 4Cs (3mp, fmg); Datta. jayanti Fr. Mrg. Sud. 14; 7tl; mq; dg; dh; ch; lib; 3dp.

Saravad DHL

Nardane;

12.0

Songir;

Thu.

2.0

Local;

W.

Sl(pr); Cs; tl; ch.

Village/Town name; Taluka abbreviation; Village

Direction from the taluka/ peta H. Q; Travelling distance

Area (Sq. miles); Population; Households; Agricultural population

Post Office; Distance

Sarave SDK

S;

8.0

0.9;

485,

90;

166

Pimparkhede;

1.4

Sari AKA

N;

23.0

0.5;

608

103;

314

Mulgi;

2.4

Sari NVP

SE;

12.0

1.4;

246;

46;

148;

Navapur;

12.0

Sasade SHD

S;

8.0

6.6;

997

187;

361

Bamkhed Tarf Sarang.khede;

2.0

Satamane SKI

NE;

24.0

1.3;

294;

62;

161

Balsane;

2.0

Satare SDK

SW;

17.0

6.9;

537;

862;

231

Shevade;

5.0

Satarne DHL

NE;

10.0

2.8;

586;

111;

256

Nyahalod;

1.0

Satone TLD

W;

9.0

10;

320;

55;

1566

Navlgavhan;

3.0

Saturkhe NDR

E;

18.0

1.6;

527;

81;

299

Nimgul;

1.0

Saundane DHL

SE;

4.0

4.2;

998;

189;

306

Vadajai;

1.0

Savakhede SHD

NE;

6.0

2.3;

497;

95;

277

Shahada;

6.0

Savalade DHL

S;

1.9;

444;

74;

108

Savalade NDR

NE;

15.0

0.8;

163;

23;

96

Prakashe,

2.0

Savalade SHD

S;

3.0

1.3;

456;

72;

192

1.0

SSavalade SPR

S;

5.0

20;

729;

121;

276

Local;

continued.

Village/Town name; Taluka abbreviation; Village

Railway Station;
 Distance

Weekly Bazar; Bazar Day; Distance

Motor Stand; Distance

Drinking Water facilities

Institutions and other information

Sarave SDK

Nardane;

6.0

Songir;

Thu.

4.0

1.4

W;n.

Sl (pr); pyt; Cs; 3tl ch.

Sari AKA

Nandurbar,

50.0

Akkalkuva;

Wed

23.0

Akkalkuva

23.0

W; rv.

Sl (pr).

Sari NVP

Navapur;

12.0

Navapur;

Sat.

12.0

W.

Sl (pr).

Sasade SHD

Ranale;

7.0

Koparli;

Sat.

2.0

Sl (pr); Cs; 3tl.

Satamane SKI

Balsane;

2.0

rv

Sl (pr).

Satare SDK

Sindkhed;

16.0

Dondaicha;

Thu.

10.0

Divi;

1.0

W.

Sl (pr); Cs; 2tl; ch

Satarne DHL

Dhulia;

10.0

Nyahalod

Wed

1.0

Local;

W; W.

Sl (pr); 2 Cs (mp fmg); Mariai Fr Srn., 2 tl; ch.

Satone TLD

Nandurbar;

24.0

Vanyavhir Kh.;

Mon

1.0

Modalpada;

1.0

W; n.

Sl (pr).

Saturkhe NDR

4.0

Dondaicha;

Thu.

6.0

Nimgul;

1.0

W.

Sl (pr); 2 tl; ch.

Saundane DHL

Dhulia;

5.0

Dhuiia;

Tue.

4.0

Local;

W ;rv.

Sl (pr); Cs; 3 tl; dg.

Savakhede SHD

Dondaicha;

20.0

Shahada;

Tue.

6.0

Stage;

W; n.

Sl (pr); 2 Cs (c, fmg); 2 tl.

Savalade DHL

W.

SKpr).

Savalade NDR

Nandurbar;

15.0

Nandurbar;

Tue.

15.0

Korit;

1.4

rv.

Sl (pr); 3 tl.

Savalade SHD

Dondaicha;

13.0

Shahada;

Tue.

3.0

Shahada;

3.0

W.

Sl (pr); Cs; 2 tl.

Savalade SPR

Nardane;

14.0

Shirpur;

Mon.

6.0

Stage;

W, rv.

Sl (pr); Cs; 6 tl; lib.

 

TOP