DIRECTORY OF VILLAGES AND TOWNS

DIRECTORY 18

Village/Town name; Taluka abbreviation;

Direction from the taluka; peta H. Q.; Travelling distance

Area (Sq. miles); Population; Households; Agricultural population

Post Office; Distance

Mulagi AKA

N;

22-0

1.0;

1339;

225;

693

Local;

--

Mundalavad AKR

SW;

6-0

3.5;

911;

156;

520

Local;

--

Nadase SKI

S;

10-0

3.6;

780;

127;

244

Local;

--

Nagajhiri NVP

SE;

10-0

10.0;

1491;

250;

954

Navapur;

10-0

Naganv NDR

E;

10-0

1.1;

477;

88;

201

Bhaler;

0-1

Naganv Bk. DHL

N;

6-0

7.5;

1681;

293;

637

Local;

--

Naganv Kh. DHL

E;

--

0.6;

28;

6;

16

--

--

Nagapur (Kokale) SKI

S;

3-0

0.6;

51;

14;

30

Malpur;

3-0

Nagapur (Ubhand) SKI

E;

13-0

4.1;

750;

132;

316

Vardhane;

2-0

Nagasar NDR

SW;

8-0

3.0;

1067;

179;

657

Dhekvad;

2-0

Namasevadi AKA

SW;

3-0

0.2;

115;

18;

60

Akkalkuva;

3-0

Nakane DHL

W;

2-0

1.9;

955;

172;

338

Dhulia;

2-0

Nala AKA

WE;

3-0

1.1;

642;

92;

361

Vanyavihir Kh;

1-0

Nalagavhan TLD

W;

6-0

1.3;

424;

74;

214

Local;

--

Nalave Bk. NDR .

N;

2-0

1.1;

258;

46;

110

Nandurbar;

2-0

Nalave Kh. NDR

N;

2-0

2.1;

925;

173;

484

Nandurbar ;

2-0

continued..

Village/Town name; Taluka abbreviation;

Railway Station; Distance

Weekly Bazar; Bazar Day; Distance

Motor Stand; Distance

Drinking Water facilities

Institutions and other information

Mulagi AKA

Nandurbar;

47-0

Akkalkuva;

Wed.

22-0

--

--

W.

Sl (pr); Cs; tl; 2dp (Vet).

Mundalavad AKR

Nandurbar;

42-0

Taloda;

Fri.

28-0

Survani;

2-0

W.

Sl (pr); Cs (c); dp; Cch.

Nadase SKI

Dhulia;

33-00

Kasare;

Fri.

6-0

Stage;

--

W.

2Sl(pr);2Cs(mp, mis); 2tl.

Nagajhiri NVP

Navapur;

10-0

Navapur;

Sat.

10-0

--

--

W;rv.

Sl(pr); Cs (mp).

Naganv NDR

Tishi;

1-0

Koparli;

Sat.

6-0

Bhaler;

--

W.

Sl (pr); Cs (gr); tl: dh; ch.

Naganv Bk. DHL

Dhulia;

6-0

Dhulia;

Tue.

6-0

Stage;

--

W;pl.

Sl (pr); Cs (mp); 2tl; mq; dh; lib; Cch.

Naganv Kh. DHL

--

--

--

--

--

--

--

W.

tl.

Nagapur (Kokale) SKI

Dhulia;

36-0

Kasare;

Fri.

3-0

Sakri;

3-0

t.

Nagai Fr. Mg. Vad. 14; tl; dh.

Nagapur (Ubhand) SKI

Dondaicha;

25-0

Vardhane;

Tue.

2-0

Vardhane;

2-0

W.

Sl (pr); tl; ch.

Nagasar NDR

Nandurbar;

8-0

Nandurbar

Tue.

8-0

--

2-0

W; rv.

Sl (pr).

Namasevadi AKA

Nandurbar;

28-0

Akkalkuva;

Wed.

3-0

--

--

W.

tl.

Nakane DHL

Dhulia;

3-0

Dhulia;

Tue.

2-0

--

--

W; rv.

Sl(pr); Cs; Khandoba Fr. Mrg. Sud. 6; 2tl; 2dg.

Nala AKA

Nandurbar;

22-0

Vanyavihir kh;

Mon.

1-0

Vanyavihir phata;

1-0

W.

Sl (pr); Cs (mp).

Nalagavhan TLD

Nandurbar;

20-0

Taloda;

Fri.

6-0

--

0-2

W.

Sl (pr); pyt; Cs; tl.

Nalave Bk. NDR .

Nandurbar;

2-0

Nandurbar;

Tue.

2-0

Nandurbar;

2-0

rv.

Sl (pr); Cs(gr); tl.

Nalave Kh. NDR

Nandurbar;

2-0

Nandurbar;

Tue.

2-0

Nandurbar;

2-0

W;rv.

Sl (pr); Cs(mp); 2tl; dh.

Village/Town name; Taluka abbreviation;

Direction from the taluka/ peta H. Q; Travelling distance

Area (Sq. miles); Population; Households; Agricultural population

Post Office; Distance

Nandalavad AKR

NW

3-0

1.2;

364;

57;

186

Dhadgaon;

3-0

Nandale Bk. DHL

S;

18-0

9.1;

883;

155;

450

Borkund;

5-o

Nandale Kh. DHL

E;

11-0

1.0;

421;

73;

249

--

1-0

Nandane DHL

N;

14-0

6.7;

1710;

286;

663

Local;

--

Nandarakhe NDR

S;

5-0

5.7;

1952;

319;

1104

Ashte;

2-0

Nandarakhede SHD

SW;

7-0

2.1;

935;

172;

422

Shirud Digar;

4-0

Nandarde SHD

W;

12-0

2.1;

648;

99;

340

Katharde Digar;

2-0

Nandarde SPR

N;

10-0

1.8;

322;

59;

148

Shirpur;

10-0

Nandavan NVP

SE;

3-4

1.8;

366;

69;

243

Navapur;

3-4

Nandavan SKI

S;

2-0

5.6;

353;

69;

197

Shevali (Datarti);

6-0

Nandre DHL

W;

25-0

5.3;

1605;

264;

821

Lonkhedi;

3-0

Nandurabar (Rural Area) NDR

--

--

NA;

260;

58;

124

Local;

--

Nandurabar (Urban Area I) NDR

HQ;

--

13.7;

41055;

7497;

2450

Local;

--

Nane DHL

SE;

20-0

3.3;

1191;

218;

605

Talvade;

2-0

continued..

Village/Town name; Taluka abbreviation;

Railway Station, Distance

Weekly Bazar; Bazar Day; Distance

Motor Stand; Distance

Drinking Water facilities

Institutions and other information

Nandalavad AKR

Nandurbar;

41-0

Taloda;

Fri.

31-0

Dhadgaon;

3-0

W.

--

Nandale Bk. DHL

Shirud;

8-0

Borkund;

Wed

5-0

--

0-2

W.

Sl (pr); Cs; 3tl.

Nandale Kh. DHL

Dhulia;

11-0

Mukti;

Mon

1-0

Mukti;

1-0

W.

Sl (pr); tl.

Nandane DHL

Nardane;

12-0

Songir;

Thu.

3-0

Stage;

--

W.

2Sl (pr); pyt; Cs; 2tl;dg;dh;ch;lib.

Nandarakhe NDR

Nandurbar;

5-0

Nandurbar;

Tue.

5-0

--

1-4

W; w.

Sl (pr); Cs (mp); 2tl.

 

Nandarakhede SHD

Nandurbar;

12-0

Prakashe;

Wed

3-0

Damarkhede;

3-0

rv.

Sl(pr); 2Cs(mp, fmg); tl; dh; lib.

Nandarde SHD

Nandurbar;

18-0

Prakashe;

Wed.

4-0

Vaijali;

0-2

W; rv.

--

Nandarde SPR

Nardane;

26-0

Shirpur;

Mon.

10-0

Local;

--

W;rv.

Sl(pr); Cs(gr).

Nandavan NVP

Navapur;

4-4

Navapur;

Sat.

4-4

Jamtalav;

0-4

W;rv.

2Sl (pr); pyt.

Nandavan SKI

Dhulia;

35-0

Sakri;

Sun.

2-0

Sakri;

2-0

W.

Sl (pr); tl.

Nandre DHL

Dhulia;

26-0

Mahal Pandhari (ner);

Thu.

6-0

Mahal Pandhari (Ner);

6-0

W; w.

2Sl (pr, m); 3Cs; 4tl; dh.

Nandurabar (Rural Area) NDR

Local;

--

Local;

Tue.

--

Local;

--

W.

--

Nandurabar (Urban Area I) NDR

Local;

--

Local;

Tue.

--

Local;

--

Pl.

42 / Sl (19 pr; 11m, 11h; 1clg); mun; Cs; Devi Fr. Ps. Sud. 15;27tl;9mq; 3dg;3dh;9gym;lib; 18dp; Cch.

Nane DHL

Shirud;

6-0

Borkund;

Wed.

3-0

Talvade;

2-0

W.

Sl (pr); Cs (mp); 2tl; ch.

Village/Town name; Taluka abbreviation; Village/Town name in Marathi

Direction from the taluka/ peta H. Q.; Travelling distance

Area (Sq. miles); Population; Households: Agricultural population

Post Office; Distance

Nanthe SPR

SE;

16-0

1.7;

336;

56;

124

Hol;

0-1

Naradane SDK

SE;

13-0

2.2;

3522;

688;

588

Local;

--

Naravhal DHL

SE;

7-0

8.4;

1451;

250;

586

Laling;

6-0

Narayanapur NDR

W;

4-0

1.1;

563;

102;

272

Sundarde;

2-0

Nasinde NDR

NE;

14-0

0.9;

366;

52;

138

Vikharan;

2-0

Natavad NDR

W;

11-0

2.4;

1883;

345;

1021

Local;

--

Navadane SKI

W;

6-0

2.9;

640;

115;

332

Kasare;

1-0

Navaganv AKA

SW;

11-0

0.3;

125;

25;

90

Khapar;

5-0

Navalane DHL

--

--

4.1;

769;

124;

430

--

--

Navalapur SHD

N;

5-0

0.6;

149;

22;

84

Bramhanpuri;

2-0

Navali NVP

NE;

30-0

4.2;

815;

142;

464

Mogarani;

1-4

Nava Nagarmutha AKA

W;

6-0

0.8;

543;

95;

327

Raisingpur;

2-0

Navapur (Urban Area I) NVP

HQ;

--

5.8;

11505;

2065;

609

Local;

--

Navara DHL

NE;

11-0

2.7;

785;

148;

248

Local

--

Navari DHL

NE;

11-0

1.7;

378;

63;

180

Navara;

0-1

continued..

Village/Town name; Taluka abbreviation; Village/Town name in Marathi

Railway Station; Distance

Weekly Bazar; Bazar Day; Distance

Motor Stand; Distance

Drinking Water facilities

Institutions and other information

Nanthe SPR

Nardane;

38-0

Hol;

Sat.

0-1

--

0-2

W;rv.

Sl (pr); 2tl.

Naradane SDK

Local;

--

Local;

Sat.

--

Local;

--

W; w.

5Sl (2pr,; m,h); 2Cs; Gorakshanatha Fr. Mg. Sud. 2; 6tl; mq; dh; ch; lib; 4dp (vet).

Naravhal DHL

Borvihir;

3-0

Dhulia;

Tue.

7-0

--

1-0

--

Sl (pr); pyt; 3Cs (mp, mis, fmg); 2tl; dp.

Narayanapur NDR

Dhekvad;

2-0

Nandurbar;

Tue.

4-0

Sundarde;

2-0

W;rv.

Sl (pr); tl; dh.

Nasinde NDR

Tishi;

6-0

Nandurbar;

Tue.

14-0

Vikharan;

2-0

W; rv.

Sl (pr); Cs (mp); 2tl; ch.

Natavad NDR

Dhekvad;

--

Dhanora;

Sun.

2-0

Local;

--

W;rv.

Sl (pr); pyt; Cs; 6tl; dh.

Navadane SKI

Nandurbar;

36-0

Kasare;

Fri.

1-0

Kasare;

1-4

W.

Sl(pr); pyt; Cs(mp); 2tl; ch; lib.

Navaganv AKA

--

--

Khapar;

Tue.

5-0

Khapar;

5-0

W; rv.

Sl (pr); pyt (gr).

Navalane DHL

--

--

--

--

--

--

--

W.

--

Navalapur SHD

Dondaicha;

24-0

Mhasavad;

Mon.

2-0

Bramhanpuri;

1-0

--

Sl (pr); tl.

Navali NVP

Khandbara;

5-0

Khandbara;

Sun.

5-0

Bhad-vad;

3-0

W.

Sl (pr); Cs(mp-gr).

Nava Nagarmutha AKA

Nandurbar;

32-0

Khapar;

Tue.

3-0

Khapar;

3-0

W;rv.

Sl (pr).

Navapur (Urban Area I) NVP

Local;

--

Local;

Sat.

--

Local;

--

W;rv.

7 Sl (5pr, 2h); 6Cs; 10t);2mq;2dh;ch; lib; 6dp.

Navara DHL

Dhulia;

12-0

Dhulia;

Tue.

11-0

Local;

--

W.

Sl (pr); Cs; 6tl; dh; ch; lib.

Navari DHL

Dhulia;

12-0

Dhulia;

Tue.

12-0

Local;

--

W.

Sl (pr); 3Cs; 2tl; ch.

 

TOP