APPENDIX

APPENDIX I A KEY TO DIACRITICAL MARKS

-आ;  -ई; -ऊ; -ऋ; c-च् ; ch-छ् -ट्; h-ठ्; -ड्; h-ढ् ; n-न्; ń-ङ; -ञ; ņ-ण्; s-स्; ś-श्; ş-ष्; -ळ्;

Current spelling

Diacritical spelling

Current spelling

Diacritical spelling

Acharya

Acarya

Maharashtra

Maharastra

Adilshah

Adilsah

Mahmud Begada

Mahmud Begada

Ajanta

Ajanta

Mangalashtaka

Mangalastaka

Akhada

Akhada

Marathvada

Marathvada

Akola

Akola

Matribhojana

Matrbhojana

Akshatas

Aksatas

Matrika

Matrka

Ashmaka

Asmaka

Medhajanana

Medhajanana

Ala-ud-din

Ala-ud-din

Murtaza

Murtaza

Annaprashana

Annaprasana

Nagapanchami

Nagapancami

Balaji Vishwanath

Balaji Visvanath

Nana phadnis

Nana Phadnis

Baloba Tatya

Baloba Tatya

Narayana Bali

Narayana Bali

Barbhais

Barbhais

Nevasa

Nevasa

Barid Shah

Barid sah

Nizam Shah

Nizam Sah

Belavandi Kothar

Belavandi Kothar

Palas

Palas

Bharni

Bharni

Pancha

Panca

Bhikshavala

Bhiksavala

Panhala

Panhala

Chalukya

Calukya

Parner

Parner

Chincholi

Cincoli

Pat

Pat

Danda

Danda

Pathardi

Pathardi

Dandaniti

Dandaniti

Pedgaon

Pedganv

Devakpratishtha

Devakpratistha

Peshwa

Pesava

Devdaithan

Devdaithan

Pitrupaksha

Pitrpaksa

Divali

Divali

Pune

Pune

Gadegner

Gadegner

Puntamba

Puntamba

Gavalana

Gavalana

Punyaha- Vachana

Punydha-Vacan

Golkonda

Golkonda

Rahuri

Rahuri

Gudhipadva

Gudhipadva

Rashtrakutas

Rastrakutas

Harishehandragad

Hariscandragad

Rishi Panchami

Rsi Pancami

Harishena

Harisena

Sangamner

Sangamner

Harsh

Harsa

Satakarni

Satakarni

Hemadpant

Hemadpant

Shahaji

Sahaji

Imad Shah

Imad Sah

Shah Tahir

Sah Tahir

Jalgaon

Jalganv

Shevgaon

Sevganv

Jamkhed

Jamkhed

Shingnapur

Singnapur

Janmashtami

Janmastami

Shirdi

Sirdi

Javal

Javal

Shivaji

Sivaji

Kalachuri

Kalacuri

Shrigonda

Srigonda

Kanhoba

Kanhoba

Shrirampur

Srirampur

Karhadas

Karhadas

Simantapujana

Simantapujana

Karnavedha

Karnaveaha

Sodmunj

Sodmunj

Kelavana

Kelavana

Toka

Toka

Kharda

Kharda

Tophkhana

Tophkhana

Kondana

Kondana

Tulashi

Tulasi

Kopargaon

Koparganv

Vakatakas

Vakatakas

Langoti

Lahgoti

Vangnishchaya

Vangniscaya

Lavani

Lavani

Vatapurnima

Vatapurnima

Limpangaon

Limpanganv

Vishramgad

Visramgad

Madhyanha

Madhyanha

  

TOP